Jak semestr wykładów udało mi się zamknąć w 6 godzinnym kursie ze statystyki?

Poznaj kurs "Statystyka bez tajemnic" i dołącz do grona studentów, którym statystyka przestała śnić się po nocach.


Zobacz WYKŁAD!  

Metody analizy dynamiki zjawisk


Każde zjawisko ekonomiczne ujmowane dynamicznie, tzn. za pomocą szeregu czasowego, jest - najogólniej biorąc - wypadkową działania przyczyn zasadniczych i przypadkowych. Dla względnie długich okresów działanie przyczyn zasadniczych powoduje ujawnienie się tendencji rozwojowej (trendu) badanego zjawiska. Wyróżniamy tutaj:
- proste indeksy dynamiki
- agregatowe indeksy dynamiki
- funkcję trendu

Proste indeksy dynamiki.

Analizę zjawiska ekonomicznego w ujęciu czasowym przeprowadzić można w oparciu o indeksy. W oparciu o szereg czasowy wyznaczyć można przyrosty absolutne oraz przyrosty względne. Na ich podstawie określić można poziom zmian zjawiska w stosunku do okresu poprzedzającego (przyrosty łańcuchowe) lub w stosunku do jednego wybranego momentu czasy (przyrosty o podstawie stałej). W oparciu o indeksy proste wyznaczyć można także średnie tempo zmian danego zjawiska.

Agregatowe indeksy dynamiki.

Do badania dynamiki wielu zjawisk jednocześnie służą agregatowe indeksy dynamiki. W badaniach ekonomicznych do najważniejszych indeksów agregatowych, należą:
1. indeks agregatowy cen,
2. indeks agregatowy ilości,
3. indeks agregatowy wartości.

Funkcja trendu.

Do analizy przyczyn zasadniczych, które powodują w długim okresie ujawnienie się pewnej tendencji rozwojowej służy funkcja trendu. Metody wyodrębniana trendu z szeregów czasowych służą wyeliminowaniu z tego szeregu działania wahań przypadkowych. Metody te podzielić można na dwie grupy:
1. Mechaniczne metody wyodrębniania funkcji trendu (pobieżna ocena zjawiska, metoda średnich ruchomych),
2. Analityczne metody wyznaczania trendu.